: පිණි බිඳ: ගසක් අතු රිකිලි ලාමහත් තේජසින්හාත්පස විහිදීසිය රිකිලි හිස පැළඳිමලක් දකිනු රිසින්ඔබ මොබ සැලෙද්දීඑහි රැඳ..

Comments

Popular posts from this blog

ශ්‍රී ලංකාවේ ආශ්චර්යමත් ජයට ක්‍රිකට් ලොවේ වීරයන්ගෙන් සුභ පැතුම් ලැබුන හැටි..!

Retouch Both JPEGs and RAWs