ඔන්න ඔයාලගේ XP එකත් Windows 8 වගේ පෙන විදිහට හදාගන්න skin pack එකක්ක්

ඔන්න ඔයාලගේ XP එකත් Windows 8 වගේ පෙන විදිහට හදාගන්න skin pack එකක් අරගෙන අවා.ඔන්න හොදයින්ම් අරග්න්නකෝ.මේක 7,Vista වලටත් දාතහැකි හොදේ.පහලින් ලින්ක් එක දැන්මා

Comments

Popular posts from this blog

ශ්‍රී ලංකාවේ ආශ්චර්යමත් ජයට ක්‍රිකට් ලොවේ වීරයන්ගෙන් සුභ පැතුම් ලැබුන හැටි..!

Retouch Both JPEGs and RAWs