අදහස්

සීතල පිනිබිදු වැටෙනා හිමිදිරියේමසිත වෙලයි නුඹේ රතැඟිලි මුදු පහසේපහසින් නුඹේ ඒ පිනිබිදු විසිරෙන්නේවිසිරැණු පිනිබිදු මගෙ ගත දැවටෙන්නේහද තුළ තිබුණත් ඔබේ ඔය ඡායානැත සැබවින් නුඹ මගෙ ළඟ සැමදාඈතින් නුඹ සිටියත් මා හැරදානුඹ පමණයි දිවි ඇති තෙක් සැමදාසඳ නැති පාඑව දැනෙනා අහසටතරැ තිබුණත් නෑ ඉපිලෙන්නේනුඹ නැති මහදේ සිත් අවකාශෙටවෙන්නට බැරිදෝ ස

Comments

Popular posts from this blog

ශ්‍රී ලංකාවේ ආශ්චර්යමත් ජයට ක්‍රිකට් ලොවේ වීරයන්ගෙන් සුභ පැතුම් ලැබුන හැටි..!

Untitled Post