මමත් කිව්වා මේක නීති විරෝධි ගනුදෙනුවක් කියලා පාඨලි චම්පික රණවක මහතා


ඒ වැඩ සිද්ධ වුණේ නීතිපති උපදෙස් මත - මමත්
කිව්වා මේක නීති විරෝධි ගනුදෙනුවක් කියලා
ගල් අඟුරු බෑම හා අනිකුත් සෑම දෙයක්ම
සිදුකළේ නීතිපතිවරයා දුන් උපදෙස් අනූව බවත්
බවත්, තමා ඇමතිව සිටියදී විදුලිබල මණ්ඩලයේ සිදුව
ඇතැයි කියන රුපියල් කෝටි 150ක ඉතුරු ටික මෙතනින් බලන්න

Comments

Popular posts from this blog

ශ්‍රී ලංකාවේ ආශ්චර්යමත් ජයට ක්‍රිකට් ලොවේ වීරයන්ගෙන් සුභ පැතුම් ලැබුන හැටි..!

HWM BlackBox - system info Display software